NVRAM ו-PRAM אלו רכיבי זיכרון קטנים מאוד חשובים שאחראים שמירת הגדרות מערכת בסיסיות כמו טעינת רכיבי החומרה (מקלדת, טראקפד, מסך וכו׳) כמו גם על הרזולוציה, כונן המערכת, הגדרות הזמן וכו׳.

לעתים אנו נתקלים במצבים בהם יש כשל בטעינת רכיבי החומרה ואז יש צורך לאפס את רכיבי הזכרון הללו.

אז איך מאפסים את ה-NVRAM?
נפעיל את המק מחדש ונלחץ על צירוף המקשים Command+Alt+P+R למשך של כ-20 שניות. האינדיקציה להצלחת הפעולה היא שהמק יפעיל את עצמו פעם או מספר פעמים מחדש.

- במחשבי מק עם צליל הפעלה, יש לשחרר את המקים אחרי הצליל השני.
- במחשבי מק עם רכיב T2, אחרי שהלוגו נעלם ומופיע בפעם השניה.